Cliëntondersteuning: een lust of een last?

In de Wmo2015 is bepaald dat gemeenten cliëntondersteuning moeten aanbieden. In de beleving van gemeenten lijkt de cliëntondersteuning nu toch vaak op het creëren van je eigen weerstand. Het wordt ervaren als een “moetje” waar je last van hebt. Dat komt doordat cliëntondersteuning nu vaak wordt ingevuld als de belangenbehartiging van de inwoner bij het […]

Van wanbetalers status naar perspectief

In Nederland zitten ruim 160.000 mensen met een zorgverzekering schuld in de wanbetalersregeling. In 2016 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden in het leven geroepen. In dit artikel leest u wat de wanbetalersregeling precies inhoudt, wat de RUB inwoners kan opleveren en hoe onze adviseur Kim Sannes samen met de zorgverzekeraar […]

Gemeente door de rechter in het gelijk gesteld met het tariefmodel van TransitiePartners

Goede zorg mag wat kosten, maar ook niet meer dan nodig. Tarieven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moeten reëel zijn. Maar wat is een reëel tarief? En hoe komt een gemeente tot reële tarieven? Rechters leggen de lat hoog voor gemeenten. Het tariefmodel en de aanpak van TransitiePartners speelde onlangs een belangrijke rol in een […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis vereist een lokale basis

We schreven er al: over ruim een jaar wordt de doordecentralisatie beschermd wonen (eindelijk) een feit. Eindelijk, want dit besluit is al een paar keer uitgesteld. Maar in 2024 gaat het dan echt gebeuren. Het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel worden ingevoerd. In zijn recente brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat ‘de verwachting […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis doe je samen

Nog maar ruim een jaar en dan is het zover: vanaf 2024 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Nu is deze ondersteuning nog een verantwoordelijkheid van de 44 centrumgemeenten. De doordecentralisatie naar alle gemeenten is een grote opgave. De ambitie is om de ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving […]

Omarm de weerstand bij verandering

Eén ding is constant in de wereld en daarmee in onze samenleving: verandering. Sla de krant maar eens open of scrol door nieuws-en mediasites, verandering is er altijd en op verschillende niveaus.  De impulsen tot veranderen zijn divers en kunnen intern en extern zijn. Ook voor gemeenten is het noodzakelijk om ‘mee te veranderen’. Jeffrey […]

Integraal werken is meer dan een aanpak van meervoudige problematiek

Binnen de gemeente is de term “integraal werken” niet meer weg te denken. Vraag gemeenten of ze al integraal werken en men beantwoordt bevestigend dat er grote stappen zijn gemaakt. Met name als het gaat om casusregie, consulenten die een brede blik hebben, breed uitvragen en de multi-probleem casussen die besproken worden tijdens multidisciplinair casuïstiek […]

Doorbreek de cirkel van laaggeletterdheid; de weg naar zelfredzaamheid

Al jaren zijn het Rijk en de gemeenten bezig om beperkte vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden  te voorkomen en het aantal laaggeletterden in beeld te brengen. In Nederland hebben we het over 2.500.000 mensen die laaggeletterd zijn. Dat is 1 op 9 inwoners die te maken hebben met deze beperking. […]

Normalisering in de Wmo

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen?  Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]

In de chaos gaat orde verscholen

De jeugdhulp blijft voor gemeenten een hoofdpijndossier. Wachtlijsten, financiële tekorten, ik vertel u niets nieuws. Inmiddels hebben tal van landelijke, regionale en lokale onderzoeken plaatsgevonden. Maar hoe krijgen we werkelijk inzicht en hoe verbeteren we daarmee de situatie? De overdaad aan gegevens die zorgaanbieders en gemeenten met elkaar uitwisselen is geen garantie voor inzicht. Het voelt […]