Aan de slag met heldere communicatie

Ellenlange brieven met ingewikkelde woorden, waar je geen chocola van kunt maken. Nog te vaak begrijpen veel mensen gemeentelijke brieven niet goed. Vooral laaggeletterden hebben last van slechte communicatie door de gemeente. In de aanpak van laaggeletterdheid is het daarom belangrijk om als gemeente oog te hebben voor heldere communicatie.  Maar hoe zorg je voor […]

Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het einde van het jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2021. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2021 te verantwoorden, met […]

Draagvlak voor data

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Ze staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap en verdere koers te bepalen. Daarin is data onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort, maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Er […]

Transformatie begint bij bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basisbehoefte van een organisatie. Net als dat voeding de basisbehoefte is voor de mens. In dit artikel passen wij de piramide van Maslow toe op de bedrijfsvoering. Want ja: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. Om te kunnen transformeren is […]

De regisseur als kostenbesparende hulpverlener

Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op de complexiteit binnen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. Met de toenemende tekorten is de zoektocht naar efficiënte en integrale dienstverlening versterkt. De toverformule lijkt echter nog niet gevonden. In dit artikel belichten wij de complexiteit tussen beleid en uitvoering en vertellen wij wat er volgens […]

Een stap vooruit met de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams)

Het sociaal domein heeft een probleem. We werken niet vanuit de hulpvraag, maar vanuit de aanvraag naar een voorziening. In sommige gevallen is de hulpvraag echter meervoudig en zijn meer voorzieningen nodig. Inwoners moeten dan naar meerdere loketten en steeds opnieuw hun verhaal doen. Gelukkig wordt er een stap vooruit gezet met het aangenomen wetsvoorstel: […]

Combineren van zorg- en onderwijsdata: de basis voor een gesprek

Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenten benadrukken vaak de belangrijke rol van scholen in het sociaal domein. Scholen kennen de kinderen goed en kunnen problemen al vroeg signaleren. Bovendien hebben scholen een belangrijke adviesrol bij het toeleiden naar zorg. Gemeenten willen op basis van data in gesprek met maatschappelijke partners. De informatie […]

Jubileumartikel – oud collega’s: Maaike

Voor ons 10-jarig jubileum blikken wij als bedrijf terug. In de afgelopen 10 jaar zijn er een hoop collega’s en opdrachten langs gekomen. Tijdens de jubileumreeks ‘oude collega’s’ vragen wij aan een aantal collega’s die bij TransitiePartners hebben gewerkt hoe zij hierop terug kijken. In dit artikel blikken wij terug met Maaike van Zwieten, onze […]

Oud worden: normale levensfase of hulpvraag?

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen? Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]