WaarStaatJeZorgaanbieder: dé tool om grip te krijgen op zorgcontinuïteit

De gemeente moet zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van Jeugdhulp en Wmo. Om dit aanbod te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de aanbieders van dit aanbod financieel gezond zijn en niet ineens kunnen wegvallen door financiële problemen of tegenvallers. WaarStaatJeZorgaanbieder is de uitgelezen tool om de gemeente inzicht te geven in de […]

Van wanbetalers status naar perspectief

In Nederland zitten ruim 160.000 mensen met een zorgverzekering schuld in de wanbetalersregeling. In 2016 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden in het leven geroepen. In dit artikel leest u wat de wanbetalersregeling precies inhoudt, wat de RUB inwoners kan opleveren en hoe onze adviseur Kim Sannes samen met de zorgverzekeraar […]

Inbreng voor de internetconsultatie wetsvoorstel eigen bijdrage Wmo

Het kabinet heeft het voornemen om per 2025 een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren in de Wmo. Gemeenten hebben hier lang op aangedrongen. Of het wetsvoorstel ook een verbetering is, heeft onze collega Deborah de Wit geanalyseerd. Zij reikt tal van verbeterpunten en vragen aan die u kunt inbrengen in de internetconsultatie over het wetsvoorstel. […]

Aan de slag met heldere communicatie

Ellenlange brieven met ingewikkelde woorden, waar je geen chocola van kunt maken. Nog te vaak begrijpen veel mensen gemeentelijke brieven niet goed. Vooral laaggeletterden hebben last van slechte communicatie door de gemeente. In de aanpak van laaggeletterdheid is het daarom belangrijk om als gemeente oog te hebben voor heldere communicatie.  Maar hoe zorg je voor […]

Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het einde van het jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2021. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2021 te verantwoorden, met […]

Draagvlak voor data

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Ze staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap en verdere koers te bepalen. Daarin is data onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort, maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Er […]

Transformatie begint bij bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basisbehoefte van een organisatie. Net als dat voeding de basisbehoefte is voor de mens. In dit artikel passen wij de piramide van Maslow toe op de bedrijfsvoering. Want ja: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. Om te kunnen transformeren is […]

De regisseur als kostenbesparende hulpverlener

Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op de complexiteit binnen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. Met de toenemende tekorten is de zoektocht naar efficiënte en integrale dienstverlening versterkt. De toverformule lijkt echter nog niet gevonden. In dit artikel belichten wij de complexiteit tussen beleid en uitvoering en vertellen wij wat er volgens […]

Een stap vooruit met de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams)

Het sociaal domein heeft een probleem. We werken niet vanuit de hulpvraag, maar vanuit de aanvraag naar een voorziening. In sommige gevallen is de hulpvraag echter meervoudig en zijn meer voorzieningen nodig. Inwoners moeten dan naar meerdere loketten en steeds opnieuw hun verhaal doen. Gelukkig wordt er een stap vooruit gezet met het aangenomen wetsvoorstel: […]