Onderzoek naar de gemeentelijke toegang

Een gemeente in het zuiden zocht een manier om beter aan te sluiten bij de inwoners

Voor een gemeente in het zuiden heeft Transitiepartners een analyse gemaakt van de gemeentelijke toegang. Vanuit de gemeente kwam de vraag: hoe kunnen wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen, passend bij de lokale demografie en met positieve resultaten voor de inwoners en de gemeentelijke organisatie? We deden een onderzoek in twee stappen:

  1. De lokale situatie van de gemeente in beeld brengen
  2. Het sociaal domein inrichten aan de hand van de lokale situatie en wensen vanuit de gemeente

1. De lokale situatie in beeld brengen Iedere gemeente is anders en deze variaties hebben invloed op de inrichting van het sociaal domein. Om een goed beeld van de gemeente te krijgen maakt Transitiepartners gebruik van data-analyse op basis van openbare- en door de gemeente aangeleverde data. Zo schetsen wij een goed beeld van de demografie, de zorgbehoefte en het zorggebruik in de afgelopen jaren. In deze gemeente bleek de zorgbehoefte met betrekking tot jeugdhulp onder het Nederlands gemiddelde te liggen, terwijl de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning juist boven het landelijk gemiddelde lag.

2. Het sociaal domein inrichten aan de hand van de lokale situatie en wensen Vanuit het rijk hebben de gemeentes verantwoordelijkheden gekregen in de Jeugdwet en de Wmo (2015), maar daarnaast stelt de gemeente ook zelf kaders op, zoals bijvoorbeeld in de gemeentelijke verordening. Voor deze gemeente hebben wij een vergelijking gemaakt tussen verantwoordelijkheden voortkomend uit wet- & regelgeving en de werkprocessen binnen de toegang. Dit inzicht helpt om bewuste keuzes te maken voor een specifieke werkwijze, die recht doet aan de unieke situatie van de gemeente. Met de analyse van Transitiepartners kan de gemeente nu bewust een keuze maken voor een werkwijze die past bij haar ambities.

Om de gemeente daarbij te inspireren, hebben wij meerdere scenario’s opgesteld met knoppen waarmee de gemeente kan sturen, waarbij kansen en risico’s inzichtelijk zijn gemaakt. Transitiepartners is ervan overtuigd dat een nieuwe werkwijze gedragen moet worden door de hele organisatie. Daarom werken we tijdens een onderzoek samen met de hele organisatie, van uitvoering tot bestuur. Zo zijn we met de gemeente tot een werkwijze gekomen die breed wordt gedragen.

Bent u ook benieuwd hoe u gemeentelijk beleid of de uitvoering kunt aanpassen aan de lokale situatie en ambities? Neem vrijblijvend contact op met Rob.

rob, medewerker transitiepartners

Rob van Lieshout

Telefoon: 06 457 426 54
E-mail : r.vanlieshout@transitiepartners.nl