WaarStaatJeZorgaanbieder

WaarStaatJeZorgaanbieder is dé tool waarmee je als gemeente of inkoopregio inzicht krijgt in de financiële status (jaarverslagen) van jouw (gecontracteerde) zorgaanbieders. Je krijgt inzage in trends en ontwikkelingen weergegeven in een gebruiksvriendelijk dashboard.

Naast alle inzichten uit de gratis versie van WaarStaatJeZorgaanbieder bieden wij uitgebreide mogelijkheden voor verdiepende analyses, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op continuïteitsrisico’s en om tijdig actie te ondernemen.

Risicomodel TransitiePartners

Het risicomodel van TransitiePartners laat in één beeld zien op welke onderdelen de zorgaanbieder een risico dan wel een kans kan zijn voor je zorglandschap. Hoe je hiermee kunt omgaan hebben we beschreven in een helder handelingskader. Daarnaast geven wij een training om te acteren op de gesignaleerde risico’s of aandachtspunten. Het risicomodel is een aanvulling op WaarStaatJeZorgaanbieder.

Meer weten over de maatwerk mogelijkheden binnen WaarStaatJeZorgaanbieder? Download de brochure.

Tariefonderzoeken

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. TransitiePartners heeft een uniek model ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt om tarieven te bepalen. Alles in één model: van jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf. Met het model voldoen gemeenten aan de juridische eisen rondom reële tarieven. Het model is geaudit en goedgekeurd door KPMG.

Meer weten? Download dan onze whitepaper!

Onderzoeken naar zorgaanbieders

Gemeenten betalen aanzienlijke bedragen aan zorgaanbieders op terrein van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van de bestedingen. Als hier twijfel over bestaat, kan TransitiePartners diepgaand onderzoek doen. Inmiddels hebben we meer dan 80 onderzoeken gedaan. Behalve een oordeel over de rechtmatigheid leveren deze onderzoeken vrijwel altijd ook verbeterpunten op om samen – aanbieder en gemeente – te professionaliseren.

Meer weten? Download dan onze whitepaper over kwaliteitsonderzoeken.

Continuiteitsrisico’s zorgaanbieders

In het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’ staan de afspraken met als doel de continuïteit in de jeugdhulp te bevorderen en te voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) wegvalt. In het beperken van de continuïteitrisico’s heeft TransitiePartners in meerdere regio’s en diverse zorgaanbieders ervaring hoe hierin op te treden als trekker van het dossier of als toetsing.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager

Demo aanvragen