Inbreng voor de internetconsultatie wetsvoorstel eigen bijdrage Wmo

Het kabinet heeft het voornemen om per 2025 een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren in de Wmo. Gemeenten hebben hier lang op aangedrongen. Of het wetsvoorstel ook een verbetering is, heeft onze collega Deborah de Wit geanalyseerd. Zij reikt tal van verbeterpunten en vragen aan die u kunt inbrengen in de internetconsultatie over het wetsvoorstel. […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis vereist een lokale basis

We schreven er al: over ruim een jaar wordt de doordecentralisatie beschermd wonen (eindelijk) een feit. Eindelijk, want dit besluit is al een paar keer uitgesteld. Maar in 2024 gaat het dan echt gebeuren. Het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel worden ingevoerd. In zijn recente brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat ‘de verwachting […]

Whitepaper: Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis doe je samen

Nog maar ruim een jaar en dan is het zover: vanaf 2024 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Nu is deze ondersteuning nog een verantwoordelijkheid van de 44 centrumgemeenten. De doordecentralisatie naar alle gemeenten is een grote opgave. De ambitie is om de ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving […]

Omarm de weerstand bij verandering

Eén ding is constant in de wereld en daarmee in onze samenleving: verandering. Sla de krant maar eens open of scrol door nieuws-en mediasites, verandering is er altijd en op verschillende niveaus.  De impulsen tot veranderen zijn divers en kunnen intern en extern zijn. Ook voor gemeenten is het noodzakelijk om ‘mee te veranderen’. Jeffrey […]

Integraal werken is meer dan een aanpak van meervoudige problematiek

Binnen de gemeente is de term “integraal werken” niet meer weg te denken. Vraag gemeenten of ze al integraal werken en men beantwoordt bevestigend dat er grote stappen zijn gemaakt. Met name als het gaat om casusregie, consulenten die een brede blik hebben, breed uitvragen en de multi-probleem casussen die besproken worden tijdens multidisciplinair casuïstiek […]

Doorbreek de cirkel van laaggeletterdheid; de weg naar zelfredzaamheid

Al jaren zijn het Rijk en de gemeenten bezig om beperkte vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden  te voorkomen en het aantal laaggeletterden in beeld te brengen. In Nederland hebben we het over 2.500.000 mensen die laaggeletterd zijn. Dat is 1 op 9 inwoners die te maken hebben met deze beperking. […]

Normalisering in de Wmo

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen?  Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]

In de chaos gaat orde verscholen

De jeugdhulp blijft voor gemeenten een hoofdpijndossier. Wachtlijsten, financiële tekorten, ik vertel u niets nieuws. Inmiddels hebben tal van landelijke, regionale en lokale onderzoeken plaatsgevonden. Maar hoe krijgen we werkelijk inzicht en hoe verbeteren we daarmee de situatie? De overdaad aan gegevens die zorgaanbieders en gemeenten met elkaar uitwisselen is geen garantie voor inzicht. Het voelt […]

Is nieuw aanbod bouwen wel het schot in de roos?

Recent heeft adviseur Cisca Snel vanuit TransitiePartners een opdracht in een gemeente in Noord-Holland afgerond waar de oorspronkelijke vraag was kleinschalig aanbod wonen en hybride zorg te realiseren met onvoorwaardelijk wonen als kenmerk. De vraag was om in korte tijd iets op te leveren. In deze case beschrijft Cisca hoe zij deze vraag is aangevlogen, […]