Een breed offensief biedt meer arbeidsmarktkansen

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. En ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Om die reden is het wetsvoorstel breed offensief in de Tweede Kamer aangenomen. Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te […]

Begin in je eigen woonplaats

Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen is op 16 januari door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ervoor zorgen dat vanaf 2024 alle gemeenten in Nederland zelf verantwoordelijk zullen zijn voor beschermd wonen. Op dit moment zijn de centrumgemeenten (43) nog verantwoordelijk voor de invulling van beschermd wonen. Wat staat ons te […]

Toekomstscenario kind en gezinsbescherming: de opgave voor gemeenten

Voldoende bescherming bieden aan kinderen en volwassenen die te maken krijgen met huiselijk geweld of onveiligheid is op zichzelf al moeilijk genoeg. Extra moeilijk is het vanwege alle schotten en toegangspoorten. Daarom is het tijd om wat smeerolie toe te voegen en wordt er gewerkt aan het ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Het toekomstscenario beoogt veel […]

Cliëntondersteuning: een lust of een last?

In de Wmo2015 is bepaald dat gemeenten cliëntondersteuning moeten aanbieden. In de beleving van gemeenten lijkt de cliëntondersteuning nu toch vaak op het creëren van je eigen weerstand. Het wordt ervaren als een “moetje” waar je last van hebt. Dat komt doordat cliëntondersteuning nu vaak wordt ingevuld als de belangenbehartiging van de inwoner bij het […]

Van wanbetalers status naar perspectief

In Nederland zitten ruim 160.000 mensen met een zorgverzekering schuld in de wanbetalersregeling. In 2016 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden in het leven geroepen. In dit artikel leest u wat de wanbetalersregeling precies inhoudt, wat de RUB inwoners kan opleveren en hoe onze adviseur Kim Sannes samen met de zorgverzekeraar […]

Inbreng voor de internetconsultatie wetsvoorstel eigen bijdrage Wmo

Het kabinet heeft het voornemen om per 2025 een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren in de Wmo. Gemeenten hebben hier lang op aangedrongen. Of het wetsvoorstel ook een verbetering is, heeft onze collega Deborah de Wit geanalyseerd. Zij reikt tal van verbeterpunten en vragen aan die u kunt inbrengen in de internetconsultatie over het wetsvoorstel. […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis vereist een lokale basis

We schreven er al: over ruim een jaar wordt de doordecentralisatie beschermd wonen (eindelijk) een feit. Eindelijk, want dit besluit is al een paar keer uitgesteld. Maar in 2024 gaat het dan echt gebeuren. Het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel worden ingevoerd. In zijn recente brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat ‘de verwachting […]

Whitepaper: Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis doe je samen

Nog maar ruim een jaar en dan is het zover: vanaf 2024 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Nu is deze ondersteuning nog een verantwoordelijkheid van de 44 centrumgemeenten. De doordecentralisatie naar alle gemeenten is een grote opgave. De ambitie is om de ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving […]

Omarm de weerstand bij verandering

Eén ding is constant in de wereld en daarmee in onze samenleving: verandering. Sla de krant maar eens open of scrol door nieuws-en mediasites, verandering is er altijd en op verschillende niveaus.  De impulsen tot veranderen zijn divers en kunnen intern en extern zijn. Ook voor gemeenten is het noodzakelijk om ‘mee te veranderen’. Jeffrey […]

Demo aanvragen